top of page

Free Online Course 

Free Online Course เป็นวีดีโอที่อินเอียบีทนำมาให้ผู้ที่สนใจการทำเพลง การเล่นดีเจ การใช้อุปกรณ์ดนตรีดิจิตอลได้มาเรียนรู้กันในส่วนนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

One Push One Tip (Loop)
09:42
One Push One Tip Rhythm with Echo
04:07
bottom of page